Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн Тамгын газар

Монгол Улсын Yндсэн хуулийн цэцийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 1-д Yндсэн хуулийн цэц ажлын албатай байхаар заасан.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн Тамгын газар нь Монгол Улсын Yндсэн хуулийн цэцийн бие даасан, гишүүний хараат бус байдлыг хангах, Цэц, түүний гишүүдийн үйл ажиллагаагаанд мэргэжил арга зүй, судалгаа, шинжилгээ, мэдээлэл, лавлагааны асуудлаар дэмжлэг үзүүлэх,  хэвийн ажиллах нөхцөл бололцоог бүрдүүлэх үндсэн чиг үүрэгтэй.