Уралдаан зохион байгуулах тухай Цэцийн даргын тушаал

ЦД-ын тушаал