Дотоод эрх зүйн баримт бичгийн жагсаалт

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэц, түүний Тамгын газарт дагаж мөрдөх  дотоод эрх зүйн баримт бичгийн жагсаалт
Тушаал,захирамжийнон, сар, өдөр, дугаар Тэргүү
Нэг.Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн даргын тушаал
1 Тушаал2015.9.9, 27 Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны дэгд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
2 Тушаал2015.6.15, 15 Уралдаан зохион байгуулах тухай/Цэцийн даргын нэрэмжит Үндсэн хуулийн эрх зүйн чиглэлээр сэдэмж бичлэгийн уралдаан/
3 Тушаал2015.4.30, 11 Шагналын журам батлах тухай /Хүндэт өргөмжлөл, Хүндэт тэмдэг, Өргөмжлөх бичиг, Жуух бичиг, Өргөмжлөл, Диплом, Талархлын гэрчилгээ/
4 Тушаал2014.12.24, 65 Үндсэн хуулийн цэцийн “Онцлох тэмдэг”, “Хүндэт тэмдэг”-ийг шинэчлэн батлан тухай
5 Тушаал2014.12.24, 64 Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн сургалт, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилд оролцох тухай
6 Тушаал2014.11.3, 60 Журамд өөрчлөлт оруулах тухай/Гэрч, шинжээч, мэргэжилтэн, орчуулагчид хөлс олгох тухай/
7 Тушаал2014.2.7, 15 Унаа, хоолны зардлыг шинэчлэн тогтоох тухай
8 Тушаал2013.12.31, 40 Хөдөлмөрийн сахилгыг бэхжүүлэх, ажлын цаг ашиглалтыг сайжруулах арга хэмжээний тухай
9 Тушаал2013.12.26, 38 Үндсэн хуулийн цэцийн судалгааны төвийн дүрэм батлах тухай
10 Тушаал2013.11.6, 26 Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны дэгд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
11 Тушаал2013.10.30, 24 Үндсэн хуулийн цэцийн шилдэг ажилтан шалгаруулах журам батлах тухай
12 Тушаал2013.10.17, 19 Тамгын газрын дүрмийг шинэчлэн батлах тухай
13 Тушаал2013.10.15, 16 Төсвийн ерөнхийлөн захирагч төсөв хуваарилах, зарцуулах журам тогтоох тухай
14 Тушаал2013.10.9, 15 Журам тогтоох тухай /гэрээсээ албан ажлаа явуулах/
15 Тушаал2012.12.27, 27 Суудлын автомашин хэрэглэх эрхийн тухай
16 Тушаал2012.3.20, 20 Журам батлах тухай /Хэвлэл, мэдээллийн байгууллагатай харилцах, Цэцийн хуралдааны үйл ажиллагааг сурвалжлах/
17 Тушаал2012.10.3, 21 Үндсэн хуулийн цэцийн хуралдаанд бэлтгэх ажлыг сайжруулах тухай
18 Тушаал2012.10.3, 19 Гадаад харилцааны талаар Үндсэн хуулийн цэцээс хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай
19 Тушаал2011.3.22, 03 Мэдээний маягт батлах тухай
20 Тушаал2010.11.16, 25 Журам батлах тухай /Цэцийн зөвлөхүүдийн танхим/
21 Тушаал2006.2.28, 6/06 Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны дэг батлах тухай
22 Тушаал2005.11.17, 6/34 Журам батлах тухай /Гэрч, шинжээч, мэргэжилтэн, орчуулагчид хөлс олгох журам/
23 Тушаал2005.6.15, 6/20 Мөнгөн зоос бэлэглэх журам тогтоох тухай
24 Тушаал2003.12.29, 26 Нууцын асуудал эрхэлсэн ажилтан томилох, журам тогтоох тухай
25 Тушаал2002.9.13, 24 Лимит тогтоох тухай /утас, автомашин/
26 Тушаал2000.11.29, 23 Энгэрийн тэмдэг эзэмшүүлэх тухай
27 Тушаал2000.10.27, 21 Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүний энгэрийн тэмдэгийн загвар, тодорхойлолт батлах тухай
28 Тушаал2009.12.21, 19 Зураг байрлуулах тухай /Цэцийн гишүүний зураг/
Хоёр. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн Тамгын газрын даргын захирамж
1 Захирамж2015.3.10 17 Зөвлөл байгуулах тухай /Тамгын газрын даргын зөвлөл/
2 Захирамж2014.8.20, 60 Байгууллагын дэргэдэх Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс байгуулах тухай
3 Захирамж2014.11.10, 26 Биеийн тамир, спорт, соёлын хамтлаг байгуулах тухай
4 Захирамж2012.10.4, 34 Журам тогтоох тухай /Үйлчлэгчдийн ажиллах цагийн хуваарь/
5 Захирамж2011.1.10, 01 Дүрэм батлах тухай /номын сан/
6 Захирамж2010.9.21, 45 Журам батлах тухай /програм хангамж үйлчилгээ, сүлжээний аюулгүй байдал/
7 Захирамж2010.7.2, 40 Журам тогтоох тухай /Хуралдааны бэлтгэл, шуурхай байдлыг хангах/
8 Захирамж2010.3.25, 29 Хөдөлмөрийн дотоод журамд өөрчлөлт оруулах тухай
9 2009.10.1 Үндсэн хуулийн цэцийн архивын галын аюулгүй байдлын заавар
10 Захирамж2009.7.1, 19 Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс томилох, нягтлан шалгах комиссын дүрэм батлах тухай
11 Захирамж2008.5.8, 18 Хөтөлбөр батлах тухай /Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах/
Гурав. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн Тамгын газрын даргын баталсан дүрэм, журам, заавар
12 Тамгын газрын дарга баталсан2008.7.1 Үндсэн хуулийн цэцийн архивын ажлын дүрэм
13 Тамгын газрын дарга баталсан2008.4.23 Үндсэн хуулийн цэцийн Тамгын газрын хөдөлмөрийн дотоод журам батлах тухай
14 Тамгын газрын дарга баталсан2007.7.1 Үндсэн хуулийн цэцийн Тамгын газрын албан хэрэг хөтлөлтийн заавар